Conditions of use of Netcafeguide

 1. Server Netcafeguide poskytuje prostor pro uveřejnění informací o jednotlivých internetových kavárnách.
   
 2. Provozovatelem služby se rozumí poskytovatel prostoru dle odstavce 1 těchto podmínek. Uživatelem služby se rozumí osoba, která prostřednictvím serveru uveřejnila informace.
   
 3. Uživatel služby se zavazuje uvádět při registraci nového záznamu nebo jeho změně pravdivé údaje a tyto údaje udržovat aktuální. Obsahem záznamu mohou být pouze informace, které se přímo dotýkají internetové kavárny a jí poskytovaných služeb. V rámci záznamu nesmí být uveřejňovány informace o jiných službách poskytovaných uživatelem či dalšími osobami, ať již ve formě konkrétních údajů nebo odkazů na další zdroje informací, zejména www stránky.
   
 4. Je zakázáno publikovat informace, které jsou v rozporu se zákony České republiky, mezinárodním právem či právem EU, především podporující rasovou či jinou nesnášenlivost, porušující autorská práva, poškozující dobré jméno provozovatele služby či porušující ustanovení o nekalé soutěži, zejména parazitováním na pověsti dalších soutěžitelů, jejich zlehčováním, případně klamavou reklamou.
   
 5. Zápis v rozsahu základního záznamu je provozovatelem služby poskytován zdarma. Veškeré služby poskytované provozovatelem v rámci serveru Netcafeguide jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
   
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo jednotlivé údaje uvedené uživateli změnit nebo neuveřejnit. Dále si vyhrazuje právo daný záznam neuveřejnit, zcela vymazat nebo dočasně omezit jeho přístupnost. Provozovatel neodpovídá za škodu či újmu, která by mohla vzniknout uživatelům z jednání provozovatele na základě těchto podmínek, a to ať již jeho jednáním nebo jejich porušení třetí osobu mj. neuveřejněním záznamu, neprovedením jeho aktualizace či uveřejněním nepravdivých informací nebo informací pravdivých způsobilých poškodit jednotlivé soutěžitele.
   
 7. Zatržením políčka "souhlasím s podmínkami registrace kavárny" a následným odesláním registrace tlačítkem "odeslat" uživatel bez výhrad souhlasí s výše uvedenými podmínkami užívání služby. Provozovatel si vyhrazuje právo bez dalšího upozornění podmínky užívání služby změnit, poskytování služby pozastavit nebo službu zcela zrušit.
   
Number of Café in the list: 79
Users on-line: 2
Search for Café houses
Searched word

enter your searched word or its part

Where to look
name
region
town
description